کلیه فرشهای پرز دار پس از اتمام بافت و یا هنگام بافت پرداخت یا روگیری می‌شوند. پرداخت در واقع همان صاف کردن سطح پرزهاست. به عبارت دیگر اضافی پرز گره ها قیچی و ارتفاع آنها متناسب با رجشمار فرش کوتاه می‌شوند. با اینکار موهای اضافی روی فرش از بین رفته و ظاهر فرش، طرح و نقش و رنگبندی آن به زیبایی نمایان می‌شود و در مواردی نیز ایرادات موجود در فرش خود را آشکار می‌کند. این مرحله یکی از مراحل اساسی و کارساز عملیات تکمیلی فرش می‌باشد.