آدرس :  نشانی: بزرگراه خلیج فارس، خروجی 17، خیابان ایران زمین، خیابان پارس هنر

شماره تماس کارخانه : 5657488 – 56537490

شماره تماس شمال تهران : 22226162 – 22176525

شماره تماس غرب تهران : 88886445